Hur vet man vad som är vad?
När det gäller anställningsformer är det inte helt enkelt att skilja dem åt. När du får en anställning så är den reglerad enligt LAS, lagen om anställningsskydd. I LAS finns alla regler och undantag som gäller vid en anställning beskrivna. Det finns det en stor mängd olika anställningsformer och det gäller att veta vad som gäller. För att göra det lättare för dig finns nedan en kortare presentation av skillnaden dem emellan.

Tillsvidareanställning:
Tillsvidareanställning (”fast anställning”) är grundregeln enligt anställningsskyddslagen (LAS). Det finns inget fast datum för när den ska upphöra, utan den löper på tills vidare. Anställningen varar till dess att du eller din arbetsgivare vill säga upp anställningen.

Provanställning:
Enligt LAS får ett avtal om provanställning träffas för högst 6 månader. Både arbetsgivaren och du som arbetstagare har samma rätt att säga upp avtalet innan provanställningen är slutförd. Om arbetsgivaren inte sagt upp avtalet innan prövotidens utgång, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Besked ska lämnas minst två veckor innan provanställningen löper ut

Visstid/tidsbegränsad anställning:
En anställning som varar under en viss tid. Redan när man blir anställd ska man veta när arbetet ska ta slut. Om din anställning inte kan förlängas när anställningstiden har gått ut ska du skriftligen få besked av arbetsgivaren i god tid. Besked ska lämnas minst en månad i förväg. När det gäller visstidsanställning så är det endast i vissa fall som arbetsgivaren kan använda sig av den här typen av anställning. Denna anställningsform kan alltså bara användas under en begränsad tid. Den kan tillämpas i högst två år sammanlagd tid under en femårs period, d.v.s. samma person får inte vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en period av fem år. Om så sker anses arbetstagaren ha fått en tillsvidareanställning. Observera att när det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats är det ofta avtalets regler som gäller för tidsbegränsade anställningar och inte lagen om anställningsskydd (LAS). Nedan följer en närmare presentation av de typer av arbete där visstidsanställning får förekomma.

Vikariat:
Är precis som det låter, man blir anställd som vikarie. Viktigt är dock att se till att det finns en namngiven person som du vikarierar för. Annars så kanske du egentligen ska ha en annan anställningsform.

Säsongsarbete:

Här menas arbete som av sin natur endast varar en del av året, t.ex. som säsongsanställd skidlärare i Åre eller jordgubbsplockare under sommaren. Typiskt för säsongsarbetet är att arbetet styrs av något som arbetsgivaren inte kan planera bort, t.ex. skördesäsong.

Praktikarbete:
Här menas ett arbete där den anställde har en handledare och att arbetet ingår i en utbildning eller är en förutsättning för att få behörighet till en utbildning.

Feriearbete:
Kravet är att den som blir anställd verkligen har ferier, d.v.s. sommar- eller jullov. Att arbeta extra under kvällar och helger kvalificeras inte som feriearbete.

Överenskommen visstidsanställning:
Innebär helt enkelt att man blir anställd när det uppstår ett tillfälligt behov av extra arbetskraft. Det kan till exempel handla om en tillfällig stororder, julrusch eller realisation. Typiskt för arbetsanhopning är att den är just tillfällig, d.v.s. inte ett normalt inslag i den dagliga verksamheten.

Källa: Jobbguiden